Einde Pensioen in eigen beheer en dat is goed nieuws

Voor het pensioen van een directeur groot aandeelhouder (DGA) gelden aparte regels. De DGA is niet verplicht  zijn pensioen onder te brengen bij een professionele verzekeraar of pensioenfonds. Hij of zij mag het wel doen. Dat klinkt aantrekkelijk. Maar in de praktijk zijn er veel knelpunten. Er is namelijk een groot verschil ontstaan tussen de fiscale waarde van het pensioen en de werkelijke waarde van de aanspraken. Daarom wil de staatssecretaris het PEB met ingang van 1 januari 2017 afschaffen, zodat er weer dividend aan de DGA privé kan worden uitgekeerd, onder inhouding van 25% dividend belasting. 
Dus een hoop 'rekening courant' schulden cq. leningen van BV aan de DGA,
kunnen nu als ontvangen dividend, onder verrekening van 25% dividend belasting, vrij vallen. En dat was bij een hoop DGA's niet mogelijk, omdat de winstreserve klem zat door de  hoge commerciële verplichting van PEB. 

DGA's moeten hun PEB voor 1 januari stopzetten, 
Veel DGA's zijn al gestopt met de opbouw van hun PEB. De rest heeft nog de tijd tot 01-01-2017. Stopzetten is mogelijk via een besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). 

Er komt een overgangsregeling voor het al opgebouwde pensioen, de DGA beslist zelf wat hij gaat doen met zijn tot 01-01-2017 in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken. Die beslissing moet hij uiterlijk in 2019 nemen. 

1. Het pensioen afkopen
2. Het pensioen omzetten in een oudedagsvoorziening bij de BV
3. Het pensioen premievrij maken

Kiest de DGA voor optie 1 of 2? Dan mag hij zijn pensioen eerst verminderen.
Vakjargon 'afstempelen'. De commerciële waarde wordt gelijk gesteld aan de fiscale waarde op het moment van afkoop of omzetting. Hiermee kan de DGA zijn opgebouwde pensioenaanspraken vaak voor minder dan de helft verminderen.
Vindt het afstempelen op hetzelfde moment plaats als de afkoop of de omzetting in een oudedagsvoorziening? Dan gebeurt dit fiscaal geruisloos. 

Optie 1: het pensioen afkopen.
Als de DGA dit doet, moet hij over de fiscale waarde inkomsten belasting betalen. Met korting op inkomsten belasting, van 34,5% in 2017, 25,0% in 2018 en 19,5% in 2019 en 0% vanaf 2020. Geldt alleen voor opgebouwde waarde voor 01-01-2016, dus niet voor de dotatie in 2016.

Optie 2: Omzetten in en oudedagsvoorziening bij de BV.
Kan of wil de DGA zijn PEB niet afkopen? Dan is er de mogelijkheid om het 
pensioen fiscaal geruisloos om te zetten in een oudedagsvoorziening bij de BV.
Deze omzetting gaat tegen de fiscale waarde. Dat betekent dat de DGA ook in dit geval een groot deel van zijn pensioenaanspraak afstempelt. Overigens kan de DGA zijn pensioen ook na de omzetting nog afkopen.Als dat gebeurt vóór 2020, is dezelfde kortingsregeling van toepassing als bij optie 1. De  DGA hoeft dan net als in optie 1 geen revisierente te betalen. 

Hoe ziet de oudedagsvoorziening dan uit? De uitkering moet plaatsvinden in termijnen aan de DGA, welke niet eerder mag ingaan dan vijf jaar voor de AOW-leeftijd van DGA. En ook niet later dan twee maanden na het bereiken van deze leeftijd.De duur vanaf AOW leeftijd is tenminste 20 jaar + de jaren voor de AOW leeftijd als het pensioen dan al is ingegaan. Mochten de pensioenuitkeringen al zijn ingegaan, dan wordt de duur van 20 jaar met deze verstreken periode verminderd. 

Optie 3: Het pensioen premievrij maken.
DGA's moeten hun PEB dus vóór 01-01-2017 premievrij maken. Het kan zijn
dat de  DGA zijn PEB daarna niet meteen afkoopt of omzet in een oudedagsvoorziening bij de BV. Het PEB blijft dan in stand, maar groeit niet verder. Wel moet de reserve jaarlijks actuarieel worden opgerend en mogelijk met de BV ook rekening houden met indexatie van de opgebouwde premievrije aanspraken. 

De keuze is niet eenvoudig tussen afkopen, omzetten of niets doen. Wat is nu het handigst? Duidelijk is dat we niet alleen moten kijken naar de fiscale en financiële gevolgen. Ook de financiële situatie van de DGA speelt mee en die van zijn BV. Daar komt nog bij dat de partner van de DGA moet instemmen met zijn keuze. 

Heeft u vragen wat u als DGA het beste kan doen? Neem dan contact op met ons. Dan maken wij graag een afspraak om maximaal te profiteren van de nieuwe regelgeving, die als een verademing gezien kan worden. En mogelijk een voorbeeld kan worden voor de pensioenregelingen van de werknemers. Dan het probleem van het lang leven risico weg bij de pensioen uitvoerders. Met hogere pensioenuitkeringen als gevolg. 

  Tips & Tricks beleggingsadviesBereken uw voordeel
Onafhankelijk advies
Hypotheek Service Abonnement